Malta KOMSYKO na zdění komínových tvárnic, 25 kg

 
 

Suchá směs - betonová malta, určená pro zdění komínových tvárnic a zalévání komínové výztuže v komínových tvárnicích a nadstřešních komínových prstencích DEKOR. Certifikovaná, pevnost > 25 MPa.

Dostupnost Skladem
Cena 236 Kč včetně DPH
195 Kč    
Kód produktu MA25KG
Kategorie Komínové tvárnice
 

Systémová zdící malta určená k zdění komínových tvárnic a průběžnému zalévání armovací výztuže. Cementová malta pro ruční zpracování.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: MA25KG

• hmotnost: 25,00 kg

• složení: minerální plnivo, portlandský cement, přísady

Technické parametry dle EN 998-2 ed. 2:2011:

• pevnost v tlaku: třída M25 / > 25 MPa

• zrnitost: 0-0,7 mm

• doporučená tloušťka zdící spáry: 5 mm

• obj. hmotnost zatvrdlé malty: 1.850-2.050 kg/m3

• množství záměsové vody: 0,15-0,17 l/kg (cca 4 l / 25 kg pytel)

• zpracovatelnost: > 1,5 hod.

• mrazuvzdornost: 15 cyklů

Balení:

Papírový pytel 25 kg.

 

Popis:

Systémová zdící malta KOMSYKO® je určená pro zdění komínových tvárnic komínového systému KOMSYKO®. Malta je dále určena k zalévání systémové armovací výztuže v komínových tvárnicích a v komínových prstencích DEKOR, na osazení kondenzátní jímky s podstavcem, na osazení komínových dvířek KOMSYKO®, na omítnutí omítací sady sopouchu a na osazení komínové krycí desky na komínové tvárnice. Cementová malta pro ruční zdění, průmyslově vyráběná suchá směs.

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: zednické náčiní, elektrické míchadlo, nádoba na rozmíchání, voda na rozmíchání, ochranné pracovní pomůcky – pracovní rukavice, ochrana zraku.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Pro zdící práce platí i příslušná ustanovení EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, především část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí. Spojovaný materiál musí být pevný, bez prachu, mastnot a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a přísad, nebo prosévání směsi je nepřípustné. Maltu lze zpracovávat pouze za teploty nad + 5 °C a nelze ji aplikovat ani při očekávaných mrazech. K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu či vodu odpovídající EN 1008:2003.

Suchou směs vsypte do předepsaného množství vody - cca 4 l vody na 25 kg pytel a rozmíchejte, nejlépe pomocí elektrického míchadla, v homogenní hmotu. Připravenou zdící maltu nanášejte na komínové tvárnice zednickým nářadím, případně použijte na další výše uvedené práce. Konzistenci malty upravte, aby byla dodržená tloušťka ložné spáry cca 5 mm, případně aby odpovídala požadavkům prováděné práce. Zděte na suchý nebo jen mírně vlhký podklad. Ložná spára musí být promaltována v celé spojované ploše tvárnice, včetně střední příčky u komínových tvárnic typu KT 1520, KT2020 a KT2520. Dbejte, aby zdící malta během zdění neucpala kanálky systému zadního odvětrání v komínových tvárnicích a aby maltou nebyla znečištěna komínová izolace a šamotové komínové vložky. Komínovou půdici ochraňte vložením ochranného materiálu, např. fólie, na dno komínového průduchu. Přebytečnou maltu vytlačenou z ložné spáry odstraňte a spáru zahlaďte. Do vytvrdnutí malty je nutné stavbu chránit před mrazem, dešťovými srážkami a nadměrným osluněním. Povrchovou úpravu vyzděného komínového tělesa omítnutím je možno provést až po úplném vytvrdnutí a vyschnutí zdící malty, jinak hrozí vznik trhlin v omítkovém systému. Zbytky malty nechte vytvrdnout a zlikvidujte jako inertní odpad 17 09 04.

Skladování:

Zdící maltu je nutno skladovat v suchém prostředí, chránit před působením vody a vysoké ralativní vlhkosti vzduchu. Vystavením vlhkosti může dojít k úplnému znehodnocení výrobku. Při dodržení skladovacích podmínek je záruční lhůta 6 měsíců od data vyznačeného na obalu.

Výstražný symbol GHS5 a GHS7

Bezpečnost a hygienické předpisy:

-H315 Dráždí kůži.

-H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

-H318 Způsobuje vážné poškození očí.

-H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

-P102 Uchovejte mimo dosah dětí.

-P261 + P304 + P340 + P312 Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

-P208 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

-P302 + P351 + P333 + P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

-P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

-P501 Odstraňte obsah / obal na sběrném místě určeném podle místních předpisů.

 
Hmotnost 25 kg
Počet průduchů (?) Jeden, Dva, Jeden + v. šachta, Dva + v. šachta
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.