Tmel KOMSYKO HF na šamotové komínove vložky, 1 kg

 
 

Kyselinovzdorný tmel KOMSYKO HF, pro spojování šamotových komínových vložek, suchá směs. Certifikován. Balení 1 kg, včetně odměrky.

Dostupnost Skladem
Cena 212 Kč včetně DPH
175 Kč    
Kód produktu TMEL-HF
Kategorie Komínové šamotové vložky
 

Systémový kyselinovzdorný tmel pro spojování šamotových komínových vložek. Bez obsahu halogenů, na bázi vodního skla, dodávaný v suchém stavu, s obsahem pojiv a tvrdidla. Po přimíchání vody tmel vytvrzuje chemickou reakcí.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: TMEL-HF

• hmotnost: 1,00 kg

• složení: minerální plnivo, pojivo, tvrdidlo, přísady

Technické parametry dle EN 13063-1,2:2012

protokol číslo: 030-040 581 - zkouška vlastností dle EN 13063-1,2:2012

• pevnost v tlaku: > 10 MPa

• odolnost proti vodě (vymytí): < 3,0 %

• odolnost proti kyselinám (vyluhování): < 2,0 %

• objemová hmotnost vytvrzeného tmele: 1.950 kg/m3

• teplotní odolnost: 1.000 °C

• zrnitost: 0-0,5 mm

• doporučená tloušťka zdící spáry: 2 mm

• množství záměsové vody: 0,143 l/kg suché směsi (hmotnostní poměr 1:7)

• zpracovatelnost: < 60 minut

Balení:

Kelímek 1 kg. K ucelené dodávce komínové sestavy je přibalená odměrka a stříkačka k odměření tmelu a vody a kelímek na rozmíchání.

 

Popis:

Systémový kyselinovzdorný tmel KOMSYKO® HF se používá pro spojování komínových šamotových vložek při stavbě komínového systému KOMSYKO®. Využívá se také pro výrobu šamotových komínových tvarovek. Zajišťuje dokonalou těsnost a vynikající pevnost spojů komínového průduchu z keramických komínových vložek a jejich vysokou odolnost proti působení vlhkosti a kyselých zplodin. Tmel KOMSYKO® HF má velice dobrou odolnost proti vodě a proti vymývání. POZOR: Nepoužívejte k spojování komínových šamotových vložek jiný druh tmele, především kamnářský. U těchto tmelů není deklarována a zaručena odolnost proti vodě a kyselinám!

POZOR: Pro zajištění vysoké odolnosti spojů šamotových komínových vložek proti vymývání, kyselinám a otěru je nutné dbát na zachování udaného mísícího poměru, zajištění vhodných podmínek - hlavně dostatečné teploty - při zpracování a vytvrzování tmelu. Výsledná těsnost komínového průduchu závisí na úplném vyplnění spár spojovaných prvků.

Tmel KOMSYKO® HF se vyznačuje těmito vlastnostmi:

• rychlé vytvrdnutí

• rychlý nárůst pevnosti

• rychlý nárůst voděodolnosti

• vysoká odolnost proti kyselinám

• vysoká přilnavost ke keramice

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: zednické náčiní - špachtle, tyčinka na rozmíchání, nádoba na rozmíchání, voda na rozmíchání, molitanová houbička, bateriová svítilna, ochranné pracovní pomůcky – pracovní rukavice, ochrana zraku.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Aby byla zajištěna dokonalá přilnavost tmelu, tak spojované plochy komínových vložek musí být suché, bez prachu, mastnot a jiných nečistot a nesmí být zmrzlé. Je potřeba, aby i vnitřní otvor vložek byl čistý, aby bylo možno znovu použít vytlačený spojovací tmel. Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a přísad, nebo prosévání směsi je nepřípustné. Tmel lze zpracovávat pouze za teploty nad + 10 °C a nejméně po dobu 3 dnů je nutno jej nechat vytvrdnout při teplotě nad + 20 °C (při teplotě + 10 °C se vytvrdnutí prodlužuje na 10 dní) a chránit před mrazem! K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu či vodu odpovídající EN 1008:2003. Zpracování tmelu sestává ze dvou kroků - z přípravy tmelu a z vlastní montáže šamotových vložek do komínového systému.

Mísící poměr, příprava a podmínky zpracování:

tmel KOMSYKO® HF – suchý prášek 1,000 kg = 7 váhových dílů cca 5 objemových dílů
čistá voda 0,143 kg = 1 váhový díl cca 1 objemový díl
připravený tmel KOMSYKO® HF 1,143 kg cca 0,58 litru

Tolerance mísícího poměru je ± 10%. Suchou směs je nutné rovnoměrně rozmíchat se záměsovou vodou na hladkou homogenní hmotu. Při přípravě tmelu je charakteristické, že směs se po přidání doporučeného množství záměsové vody jeví jako suchá a teprve až po delším míchání - přibližně po 5-ti minutách - se docílí dobře zpracovatelné hmoty. Proto nepřidávejte žádnou vodu navíc! Doporučujeme ponechat si rezervu suchého prášku pro případné zahuštění rozmíchávané směsi. Optimální hustota namíchaného tmelu odpovídá přibližně plastičnosti sklářského tmelu či plastelíny. Použití příliš řídké konzistence snižuje výslednou pevnost a odolnost vytvrzeného spoje!

POZOR: Doba zpracovatelnosti připraveného tmelu je max. 60 minut po rozmíchání, v závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě okolí se tato doba výrazně zkracuje. Protože po přidání vody se směs samovolně zahřeje, používejte při práci v teplém prostředí pouze chladnou vodu a namíchaný tmel chraňte před sluncem, teplem a vysycháním - přikryjte rozmíchaný tmel v kelímku víčkem a nenechte jej vystavený na slunci! Připravujte pouze množství, které můžete následně bezprostředně zpracovat. Dodatečné ředění směsi, která již začala tuhnout, přilitím vody je zakázané! Ztvrdnutí tmelu při teplotě 20 °C trvá cca 24 hodin. (Ztvrdnutí tmelu = získání mechanické pevnosti. Vytvrdnutí tmelu = získání odolnosti proti vodě, kyselinám a tím dosažení možnosti provozu komínového systému.) V průběhu tvrdnutí tmelu nesmí být spoj mechanicky namáhán! Při teplotách 10 až 15 °C se použitím teplé vody při přípravě tmelu zlepší pevnost spoje. Při teplotách pod 10 °C nesmí být tmel zpracováván. Čerstvý spoj před vytvrdnutím tmelu je nutné vhodnými opatřeními (zakrytí, zateplení, vyhřívání) chránit před vodou (deštěm) a nízkými teplotami (pod 10 °C) a mrazem, jinak dojde k znehodnocení spoje.

Spotřeba tmelu:

Jelikož doba zpracovatelnosti tmelu je max. 60 minut, je nutné tmel připravovat až v okamžiku, kdy máte připravené díly komína pro osazení vložek, tj. osazené komínové tvárnice se všemi potřebnými vyřezanými otvory a s osazenými izolačními rohožemi. Vhodné množství připravovaného tmelu – vzhledem k době zpracovatelnosti - je na dva či čtyři spoje šamotových vložek.

K odměření prášku použijte buď přiloženou kalibrovanou odměrku (suchý tmel odměřujte volně sypaný, bez setřásání), nebo váhy a k odměření vody přiloženou stříkačku. Odměřený či odvážený tmel rozmíchejte v přiloženém prázdném kyblíku s odměřeným množstvím záměsové vody vhodnou tyčinkou.

Následující tabulka udává spotřebu tmelu a záměsové vody na dva spoje v závislosti na průměru osazovaných šamotových vložek:

Označení Průměr šamotového Počet spojů z 1 kg Spotřeba na 2 spoje
na odměrce průduchu v mm suché směsi suchá směs voda
ryska I. 140 14 140 g 20 ml
ryska II. 160 13 155 g 22 ml
ryska III. 180 9 220 g 31 ml
ryska IV. 200 8 250 g 36 ml

Práce s tmelem, spojování šamotových komínových vložek:

Při montáži chraňte dno komínového průduchu před znečištěním zbytky tmelu zakrytím půdice komínové kondenzátní jímky např. kusem fólie. Osazování šamotových vložek se provádí do připravených komínových tvárnic s vloženou komínovou izolací dle Montážního návodu komínového systému KOMSYKO®. Namíchaný tmel naneste vhodným nářadím (špachtle, stěrka) v přiměřeném množství na očistěné pero připojované šamotové komínové vložky. Opatrně otočte připojovanou komínovou vložku zámkem dolů a vsuňte ji do izolace komínového systému KOMSYKO®. Vložku pečlivě vycentrujte případným pootočením a následně dotlačte na předchozí vložku tak, aby výsledná spára byla cca 2 mm silná. Dbejte na úplné vyplnění spáry tmelem! Přebytečný tmel, vytlačený dovnitř komínového průduchu, odstraňte odříznutím například špachtlí a odeberete k opětovnému použití. Spáru následně začistěte do hladka mírně vlhkou molitanovou houbičkou. Osazení vložky a začištění spáry zkontrolujte, ke kontrole použijte případně nasvícení bateriovou svítilnou.

Zbytky tmelu nechte vytvrdnout a zlikvidujte jako inertní odpad 17 09 04 - Směsný stavební a demoliční odpad. Nezatvrdlý tmel umyjte z nářadí či znečištěných míst dostatečným množstvím vody - zatvrdlý tmel lze odstranit jen mechanicky.

Zahájení provozu:

Při teplotě 20 °C vytvrdnutí a získání voděodolnosti před zahájením provozu trvá 3 dny, při nižších teplotách déle (+10 °C = 7 dní). Vždy při uvádění komína do provozu musí být zatápění ve spotřebiči pozvolné. Před uvedením komína do provozu musí být udělena na komín včetně připojeného spotřebiče dle ČSN 73 4201:2010 revize spalinové cesty a to i v případě připojení provizorního spotřebiče – např. při vytápění staveb!

Skladování:

Tmel KOMSYKO® HF je nutné chránit před vlhkem, skladovat v chladu, v uzavřeném obalu. Vystavením vlhkosti může dojít k úplnému znehodnocení výrobku. Doba použitelnosti tmele skladovaného za uvedených podmínek je 6 měsíců od data plnění, uvedeného na razítku.

Výstražný symbol GHS5 a GHS7

Bezpečnost a hygienické předpisy:

Suchý prášek obsahuje křemenný prach – nevdechujte!

Rozmíchaný tmel má alkalickou reakci.

-H315 Dráždí kůži.

-H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

-H318 Způsobuje vážné poškození očí.

-H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

-H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

-P102 Uchovejte mimo dosah dětí.

-P261 + P304 + P340 + P312 Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

-P208 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

-P302 + P351 + P333 + P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

-P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

-P501 Odstraňte obsah / obal na sběrném místě určeném podle místních předpisů.

 
Hmotnost 1 kg
Průměr průduchu DN (?) 200, 180, 160, 140
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.