Lepidlo FLEX na prstence DEKOR, 5 kg

 
 

Suchá směs - flexibilní lepidlo, pro zdění komínových nadstřešních prstenců DEKOR

Dostupnost Skladem
Cena 339 Kč včetně DPH
280 Kč    
Kód produktu FLEX5KG
Kategorie Komínové prstence DEKOR
 

Flexibilní mrazuvzdorné cementové lepidlo typu C2TES1 určené k lepení nadstřešních komínových prstenců DEKOR.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: FLEX5KG

• hmotnost: 5,00 kg

• složení: minerální plnivo, portlandský cement, přísady

Technické parametry dle EN 12004:2007+A1:2012:

• cementové flexibilní lepidlo, typ: C 2 T E S 1

• zrnitost: 0-0,7 mm

• doporučená tloušťka zdící spáry: 2 mm

• tahová přídržnost: : ≥ 1 MPa

• množství záměsové vody: 0,25-0,30 l/kg (cca 1,35 l / 5 kg pytel)

• zpracovatelnost: > 3 hod.

• otevřený čas: > 0,5 hod.

Balení:

Papírový pytel 5 kg.

 

Popis:

Flexibilní, vysokopevnostní, nenasákavé a mrazuvzdorné lepidlo, určené pro zdění nadstřešních komínových prstenců DEKOR a k přilepení komínové krycí desky na nadstřešní prstence DEKOR při montáži komínového systému KOMSYKO®. Cementové lepidlo pro ruční zpracování, průmyslově vyráběná suchá směs.

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: zednické náčiní, spárovací lžíce 10 mm, elektrické míchadlo, nádoba na rozmíchání, voda na rozmíchání, ochranné pracovní pomůcky – pracovní rukavice, ochrana zraku.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Pro zdící práce platí i příslušná ustanovení EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, především část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí. POZOR: Při montáži se důsledně řiďte i pokyny uvedenými na produktových kartách nadstřešních prstenců DEKOR v části věnované popisu jejich montáže! Spojovaný materiál musí být pevný, bez prachu, mastnot a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a přísad, nebo prosévání směsi je nepřípustné. Lepidlo lze zpracovávat pouze za teploty nad + 5 °C a nelze je aplikovat ani při očekávaných mrazech. K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu či vodu odpovídající EN 1008:2003.

Suchou směs vsypte do předepsaného množství vody - cca 1,35 l vody na 5 kg pytel - a rozmíchejte, nejlépe pomocí elektrického míchadla, v homogenní hmotu. Armovací výztuž vloženou do otvorů pro výztuž v rozích prstenců zalijte zdící maltou KOMSYKO®. POZOR: Otvory pro výztuž musí být zcela vyplněné zdící maltou, bez ohledu na to, jestli je armovací výztuž použita či ne. Otvory na výztuž nesmí zůstat nevyplněné, neboť při případném vniknutí vody do nezaplněných otvorů může dojít, po jejím zamrznutí v zimním období, v tomto místě k roztržení prstenců. Připravené lepidlo nanášejte na komínové prstence DEKOR zednickým nářadím. Konzistenci lepidla upravte, aby byla dodržená tloušťka ložné spáry cca 2 mm. Zděte na suchý podklad. Ložná spára musí být dostatečně promaltována v celé spojované ploše prstence, až do okrajů vnějších rohů, i přes otvory pro výztuž zaplněné zdící maltou KOMSYKO® a včetně střední příčky u komínových prstenců typu D 1520, D2020 a D2520. Dbejte, aby lepidlo během zdění neucpalo kanálky systému zadního odvětrání v komínových prstencích a aby lepidlem nebyla znečištěna komínová izolace a šamotové komínové vložky, ani vnější povrch prstenců DEKOR. Komínovou půdici ochraňte vložením ochranného materiálu, např. fólie, na dno komínového průduchu. Přebytečné lepidlo vytlačené z ložné spáry odstraňte a spáru zahlaďte spárovací lžící. Do vytvrdnutí lepidla je nutné stavbu chránit před mrazem, dešťovými srážkami a nadměrným osluněním. Zbytky lepidla nechte vytvrdnout a zlikvidujte jako inertní odpad 17 09 04.

Skladování:

Lepidlo je nutno skladovat v suchém prostředí, chraňte před působením vody a vysoké raletivní vlhkosti vzduchu. Vystavením vlhkosti může dojít k úplnému znehodnocení výrobku. Při dodržení skladovacích podmínek je záruční lhůta 6 měsíců od data vyznačeného na obalu.

Výstražný symbol GHS5 a GHS7

Bezpečnost a hygienické předpisy:

-H315 Dráždí kůži.

-H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

-H318 Způsobuje vážné poškození očí.

-H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

-P102 Uchovejte mimo dosah dětí.

-P261 + P304 + P340 + P312 Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

-P208 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

-P302 + P351 + P333 + P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

-P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

-P501 Odstraňte obsah / obal na sběrném místě určeném podle místních předpisů.

 
Hmotnost 5 kg
Počet průduchů (?) Jeden, Dva, Jeden + v. šachta, Dva + v. šachta
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.