Montážní návod komínového systému KOMSYKO - 3. část - příprava a založení

Přípravné práce a založení komína – aneb NEŽ ROZMÍCHÁTE ZDÍCÍ MALTU...

Montážní firmy, které jsou ve stavbě komínů zběhlé, dokáží, díky zkušenostem a „grifu“, kompletní komínové těleso sestavit i během jediné pracovní směny. Pokud však s montáží systémového komínu nemáte zkušenosti – nemějte tyto ambice a zbytečně nespěchejte. Doporučujeme naplánovat a rozdělit práci do několika etap s dostatečnou prodlevou – tzv. technologickou přestávkou – na zatvrdnutí spojovacího materiálu, tedy zdící malty a tmelu na šamotové vložky. V letním období postačí technologická přestávka 3-4 dny, v jarním a podzimním období kvůli nižším teplotám cca 1 týden. Není totiž vhodné pokračovat v práci hned následující pracovní směnu, neboť spojovací materiál je sice již ztuhlý, ale není vytvrdlý a při mechanickém namáhání spojů hrozí, kvůli jejich zatím minimální pevnosti, jejich uvolnění a tím poškození celého díla. Vyplatí se postupovat po dílčích krocích a na stavbu si vymezit potřebný čas. V případě stavby svépomocí je možné mezitím pokračovat jinde.

 

Je vhodné počítat s cca půldenními přípravnými pracemi a následně s cca půldenním zděním první části komína do výšky hrdla sopouchu nebo prvního patra, tedy 2-3 m výšky. Toto lze většinou zvládnout během jedné – možná prodloužené – pracovní směny, nebo rozdělit do dvou kratších. Po technologické přestávce je často možné dozdít za další pracovní směnu již celý zbytek komínového tělesa. Uvedené odhady platí pro jednoprůduchový komín o běžné výšce cca 7-8 m, za předpokladu dobrého přístupu k místu montáže. Nutnost stavby lešení a přesunu materiálu na nepřístupná místa dokáže časovou náročnost stavby výrazně zvýšit! Při zdění komínu je nutné z bezpečnostních důvodů pracovat vždy nejméně ve dvojici pracovníků, neboť se jedná o práci ve výškách a manipulaci s poměrně těžkými a masivními díly, které je třeba přesně osadit. Jeden pár rukou navíc pro pomoc a jištění je k nezaplacení.

Před zahájením vlastního zdění komínového tělesa je vhodné provést všechny přípravné práce, které spočívají v provedení potřebných výřezů v komínových tvárnicích a v komínové izolaci. Předpřipravené díly je pak již poměrně snadné vyzdít a smontovat dohromady. Během přípravných prací si vyzkoušíte postup skladby jednotlivých komínových dílů a během montáže nebudete vystaveni stresu, že Vám tvrdne zdící malta či spojovací tmel a práce Vám proto půjde dobře od ruky. Postup prací pro montáž jednotlivých komínových dílů si můžete ověřit na produktových kartách každého komínového dílu, kde je podrobně popsán optimální způsob montáže dílu podle zkušeností nás i našich zákazníků a je možno tyto dílčí návody stáhnout i v PDF. Dílčí návody jsme nezapracovávali do bodového montážního návodu – viz. Montážní návod komínového systému KOMSYKO® - 2.část, neboť by byl příliš obsáhlý a nepřehledný. V dnešní době není problém si dílčí návody buď předem prostudovat doma, vytisknout či si je, díky mobilnímu internetu, prohlédnout přímo na stavbě. Profíkovi možná naše doporučení v těchto návodech přijdou úsměvná a zbytečně podrobná, ale snažili jsme se vyjít vstříc i amatérům bez praxe a zkušeností radou, jak postavit komín svépomocí a dosáhnout při stavbě komínu profesionálního výsledku a vyvarovat se zbytečných chyb.

Prvním krokem před zahájením montáže komínu, který rozhodně nesmíte podcenit, je uvážlivé naplánování potřebné výšky hrdla sopouchu v závislosti na výšce a umístění kouřového hrdla spotřebiče a plánovaném způsobu připojení a vedení kouřovodu. Doporučujeme proto návštěvu nějakého showroomu prodejce krbů a kamen, aby jste měli představu o způsobech vedení kouřovodů od těchto spotřebičů, případně pozvěte na stavbu topenáře, kamnáře či krbaře, který bude provádět instalaci topidla. Pamatujte, že kouřovod nesmí nikdy směrem od kouřového hrdla spotřebiče k sopouchu klesat! V případě delších kouřovodů je dokonce potřebné, aby kouřovod vedl ne vodorovně, ale v mírném stoupání - požadavek normy ČSN 73 4201 mluví o 5% (což bývá v praxi pro krátké kouřovody zanedbáváno). Výška hrdla sopouchu musí být dostatečná, aby bylo možné kouřovod provést, je nutné počítat např. s rozměry instalovaných kouřových kolen, především v případě složitějšího vedení kouřovodu, i s možností umístění čistících otvorů v kouřovodu, případně s instalací regulátoru tahu. Nízká realizovaná výška sopouchu bývá častým problémem, který neumožní provést připojení spotřebiče v souladu s normovými požadavky a je příčinou následných drahých a náročných úprav s přesunutím hrdla sopouchu do vyšší polohy. V případě, že jste rozhodnuti pro přímé napojení ze spotřebiče se zadním vývodem přímo do hrdla sopouchu, zvažte, že při změně značky spotřebiče, jeho umístění v interiéru či změně výšek skladby podlahy může nastat obtížně řešitelný problém s nízkou výškou hrdla sopouchu! Od výstavby komína k instalaci spotřebiče většinou uběhne delší doba a mnohé se ještě může změnit. Universálněji zvolená výška hrdla sopouchu je proto praktičtější řešení. Výška hrdla sopouchu nesmí být ani příliš vysoká, především u připojení krbů a krbových vložek, neboť je nutné, aby nad sopouchem zůstal dostatečný prostor pro vytvoření izolační komory, instalované v krbové kobce, která zabrání přehřívání stropu. Především v případě hořlavých stropních konstrukcí musí výška sopouchu umožnit instalaci opatření, která zajistí odstup a ochranu stropní konstrukce od kouřovodu v souladu s požadavky norem. Nepodceňte tato opatření - jejich zanedbání je bohužel častou příčinou požárů u novostaveb!!!

Sestava komínových tvárnic při zakládání komínuSestava šamotových vložek při zakládání komínuPokud již máte rozhodnutou požadovanou výšku hrdla sopouchu, proveďte „na sucho“ sestavení sloupce šamotových vložek v pořadí komínová jímka, šamotová vložka KVA čistič, potřebného počtu základních komínových vložek a šamotové vložky KVB/KVBS sopouch – tak, jak je na obrázku. Odměřte výšku hrdla sopouchu a vypočtěte o kolik bude potřebné jeho výšku upravit seříznutím podstavce kondenzátní jímky, nebo i jejím podbetonováním. Někdy je nutné provést i úpravu délky šamotových komínových vložek řezem. Nezapomeňte, že stavba komínu je založena na tzv. „hrubé podlaze“, na kterou většinou následuje instalace tzv. „čisté podlahy“. Běžná výška vrstev čisté podlahy bývá cca 16 i více cm tepelné izolace + 6 cm betonová deska + 2 cm podlahová krytina – tedy nejméně 24 cm! Skutečně realizovaná skladba a síla konstrukce čisté podlahy bývá oproti projektové dokumentaci často měněna, takže si znovu ujasněte a ověřte, jaká bude nakonec skutečnost, nespoléhejte jen na projekt!

Proveďte potřebné délkové úpravy komínových dílů a znovu sestavte sloupec šamotových vložek. Způsob provádění řezů podstavce kondenzátní jímky a šamotových komínových vložek je podrobně uveden na jejich produktových kartách. Ověřte si dosažení potřebné výšky hrdla sopouchu a odměřte si i další potřebné rozměry, tedy výšku otvorů pro mřížku na přívod vzduchu (pokud bude instalována) a pro komínová dvířka. Nezapomeňte, že větrací mřížka musí být s určitou rezervou nad úrovní čisté podlahy. Čistá podlaha bývá ukončena po obvodu zdi soklem či podlahovou lištou a mřížka by měla být nad tímto ukončením.

Nyní si sestavte sloupec komínových tvárnic a přeneste na něj potřebné výškové údaje otvorů. Nezapomeňte, že tvárnice je nutné instalovat vrchní stranou nahoru. Poznačte si i pořadí a polohu jednotlivých tvárnic. Po rozebrání sloupce si následně na jednotlivé tvárnice přesně nakreslete obrys vyřezávaných otvorů. Dodržte potřebné odstupy okrajů otvorů od horní hrany šamotových prvků požadované dle montážního návodu, tedy 20 mm nahoře u rámečku čističe KVA a cca 40-50 mm nahoře u hrdla sopouchu vložky KVB/KVBS! Horní hrana otvoru pro větrací mřížku by neměla být výše než v úrovni horní hrany šamotového talíře kondenzátní jímky. Celkové rozměry potřebných otvorů jsou tyto:

»-Otvor pro mřížku na přívod vzduchu = 65 x 155 mm.

»-Otvor pro komínová dvířka = 205 x 330 mm.

»-Otvor pro hrdlo kolmého sopouchu KVB průměru 140 a 160 mm = 240 x 270 mm.

»-Otvor pro hrdlo šikmého sopouchu KVBS průměru 160 mm = 240 x 380 mm.

»-Otvor pro hrdlo kolmého sopouchu KVB průměru 180 a 200 mm = 280 x 310 mm.

»-Otvor pro hrdlo šikmého sopouchu KVBS průměru 180 a 200 mm = 280 x 440 mm.

Při kreslení obrysu otvorů používejte ocelový úhelník pro udržení kolmosti hran otvoru a dbejte, aby poloha otvorů byla souměrná v svislé ose komínového průduchu. Otvory v jednotlivých tvárnicích vyřízněte - přesný postup provádění řezu je opět uveden v dílčím montážním návodu na produktových kartách komínových tvárnic . Po vyřezání otvorů si můžete zkusmo sestavit celou skladbu tvárnic a šamotů, bez komínové izolace, a ověřit si, že všechny otvory v tvárnicích odpovídají požadované poloze pro průchod šamotových komínových vložek, s dostatečným odstupem mezi rámečkem komínového čističe KVA a hrdla sopouchu KVB/KVBS od hrany otvorů vyřízlých v komínových tvárnicích. Šamotové komínové vložky nesmí být nikde v kontaktu s komínovým pláštěm z tvárnic, horní odstup u komínového rámečku vložky KVA musí být cca 20 mm a horní odstup hrdla sopouchu vložky KVB/KVBS cca 40-50 mm!

Výsledná podoba sestavy připravených komínových tvárnic s provedenými výřezy je na obrázku. Tento postup přípravy a rozměření je sice zdlouhavější - profesionální montážníci provádějí odměřování a řezání rovnou, bez skládání „na sucho“ - pokud však nemáte zkušenosti se stavbou komína, umožní Vám kontrolu správnosti přípravy a dovolí Vám následně při vlastním zdění se soustředit již jen na zednické práce.

Po provedení výřezů v komínových tvárnicích je možné si ještě připravit výřez v prvních dvou komínových izolacích pro průchod rámečku komínového čističe KVA. Při vyřezávání komínové izolace postupujte dle dílčího návodu uvedeného na kartě daného produktu, kontrolu proveďte navlečením vyříznutých dílů komínové izolace na komínovou vložku čističe KVA (komínovou izolaci si provizorně zajistěte opásáním např. vázacím drátem) a osazením této sestavy na talíř komínové jímky.

Nyní máte předpřipravenou komínovou stavebnici a můžete se věnovat již jen vlastní montáži a zdění komína. Komínové těleso je nutné založit na dostatečně únosný podklad opatřený vodorovnou hydroizolační vrstvou. Pokud je použita komínová sestava s kondenzátní jímkou s odvodem kondenzátu, je vhodné, aby v místě instalace komína byl předem připravený odvod kondenzátu napojený na domovní kanalizaci. Běžný jednoprůduchový komín dosahuje hmotnosti kolem cca 1.000 kg. Jako podklad pro takovéto komínové těleso postačí v novostavbě, pokud je komín přistavěn ke stěně, pod níž je realizován základový pás, rozšíření základového pásu výběžkem pod komín o půdorysných rozměrech o cca 10 cm větších než je rozměr komína. Nebo, pokud je komín realizován pouze na základové desce, tak většinou postačí její lokální zesílení v oblasti komína o ploše cca 1,5x1,5 m. V tomto místě je nutné dodržet tloušťku základové desky cca 20-25 cm a při spodním okraji desky provést případně dodatečné vyztužení přidáním navíc jedné vrstvy kari-rohože s oky 100-150 mm a průměrem drátů 8 mm. Plocha pod deskou v místě zesílení musí být řádně zhutněná.

 

Pokud jsou základové poměry v lokalitě výstavby v normálu a je provedeno dostatečné zhutnění základové pláně, není většinou nutné v místě založení komína provádět žádná další mimořádná opatření. Pro spávně nadimenzovanou a dobře provedenou spodní stavbu nečiní lokální přitížení o cca 1.000 kg od komínového tělesa žádný problém. V případě realizace komína na stropní konstrukci je třeba zohlednit její lokální přitížení a provést potřebné statické výpočty a následné zesílení stropní konstrukce dle doporučení statika.

Takže rozmíchat maltu a můžete začít!

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka STÁHNOUT PDFŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.