Montážní návod komínového systému KOMSYKO - 2. část - podrobný návod v 28-mi bodech

Montážní návod je zpracován v bodech, stavbu provádějte v pořadí bodů 1-28).

Uvedený obrázek je schématický - konkrétní výšku umístění otvorů pro komínový čistič KVA a především pro komínový sopouch KVB je třeba zaměřit přímo na stavbě a vyříznout podle potřeby. I číslování pořadí tvárnic v návodu je proto pouze orientační. Rozměření a vyříznutí všech otvorů v komínových tvárnicích proveďte před zahájením montáže. Podrobný návod na tuto přípravnou fázi je uveden v Montážním návodu na založení komína. Orientace jednotlivých otvorů je dle potřeby, otvory na větrací mřížku, dvířka a sopouch nemusejí ležet nad sebou. U dvouprůduchových komínů jsou jednotlivé kroky prováděny nezávisle pro každý průduch. Před zahájením zdění komína proveďte i vyřezání potřebných otvorů do komínové izolace. Detailní popis přípravy, úprav a montáže každého komínového dílu je podrobně uveden na kartě příslušného produktu, odkud je možno dílčí montážní návod komínového dílu i stáhnout v PDF.

 
Komínová sestava - náhled na montáž komínového systému KOMSYKO

28)-Závěrečnou povrchovou úpravu omítnutím proveďte až po řádném vytvrdnutí a vyschnutí zdící malty a na suché komínové tvárnice. Tvárnice ani malta nesmí být vlhké z výrobního procesu, skladování nebo od deště během výstavby, jinak hrozí tvorba trhlin a barevných map v omítkovém systému. V interiérové části použijte stejný omítkový systém jako na ostatní interiérové zděné konstrukce, je vhodné aplikovat do podkladní omítkové vrstvy výztužnou skleněnou síťovinu – perlinku. Na nadstřešní část použijte omítkový systém používaný v zateplovacích systémech ETICS, tj. armovací vrstvu lepidla s aplikovanou výztužnou perlinkou a následně vrchní omítku. Při výběru systému zohledněte mimořádnou expozici nadstřešní části komína vlivům počasí a zvolte proto kvalitní omítkový systém s co nejvyšší odolností. Zpracování a aplikaci omítkových systémů proveďte vždy dle technologického postupu dodavatele omítkového systému.

27)-Ze spodu na límec dilatační manžety naneste těsnící tmel. Dilatační manžetu vsuňte shora skrz otvor v krycí desce až do poslední komínové vložky. Nerezovými vruty přišroubujte dilatační manžetu ke krycí desce. Na dilatační manžetu doporučujeme připevnit Meidingerovu hlavici, která stabilizuje tah komína a zamezuje vnikání srážek do průduchu.

26)-Osaďte komínovou krycí desku. Deska se osazuje, po vyzdění potřebné výšky komínového tělesa, na horní plochu poslední tvárnice do vrstvy zdící malty. V případě provedení nadstřešní části z prstenců DEKOR pak na horní plochu posledního komínového prstence do vrstvy Flex lepidla. Je třeba dbát, aby maltová vrstva byla nanesena přerušovaně, jen v ploše mimo systém větracích kanálků – tak, aby nebyla omezena jejich průchodnost pro zajištění funkce zadního odvětrání.

25)-Poslední osazená komínová vložka KV musí být ukončena 50 mm pod úrovní poslední tvárnice, popřípadě prstence DEKOR. Zároveň s vložkou ukončete i izolaci. Šamotovou vložku KV proto zařízněte na potřebnou výšku úhlovou bruskou s diamantovým řezným kotoučem, případně seřízněte na potřebnou výšku poslední tvárnici.

24)-Následující postup v nadstřešní části se liší dle požadované úpravy komína. Doporučujeme následující varianty:

a)-Omítnutí nadstřešní části – pokračujte ve zdění do požadované celkové výšky komína postupem dle bodu 20). Následné omítnutí proveďte dle bodu 28).

b)-Vyzdění nadstřešní části z komínových prstenců DEKOR, prstence se lepí na Flex lepidlo, otvory pro výztuž je nutné plně zalít zdící maltou. Prstence DEKOR vytvářejí v nadstřešní části věrný vzhled režného zdiva. Postup výstavby z prstenců DEKOR je podrobně zpracován na kartě produktu. POZOR: Pečlivě dodržte uvedený návod, aby provedená práce zajistila dokonalou těsnost nadstřešní části komínového systému!

23)-Při průchodu střešní konstrukcí je třeba zajistit, aby mezi komínovým tělesem a hořlavou konstrukcí střechy (tj. trámy krovu) byla vzdálenost minimálně 50 mm. Stejný odstup je nutno zachovat od všech hořlavých materiálů. Je nutné provést řádné ukotvení komínového tělesa do střešní konstrukce. POZOR: Během výstavby je nutné věnovat pozornost i případnému provizornímu ukotvení komínového tělesa!

22)-V případě, že je požadován komín s vymetacím otvorem v půdním prostoru, použijte druhou vložku čističe KVA. Postup montáže je totožný s již uvedeným postupem montáže čističe KVA v bodě 4) až 10).

21)-Při průchodu komína stropem je nutné oddělit komínové těleso od stropní konstrukce dilatační mezerou minimálně 20 mm. Na komín nesmí být přenášeno žádné zatížení, mimo jeho vlastní váhy! K vyplnění mezery použijte desku oddělovací izolace pro průchod stropem. Komín je vhodné stejným způsobem oddělit i od nosných stěn. Při následném omítnutí stropu, stěn a komína prořízněte v měkké omítce dilatační spáru, kterou následně vytmelte trvale pružným (např. akrylovým) tmelem – tzv. přiznaná spára.

20)-Další stavba komínu pokračuje opakováním následujícího postupu:

a)-Namaltováním spodní a usazením další komínové tvárnice. Je nutná pečlivá kontrola vodorovného uložení tvárnice v obou směrech pomocí vodováhy, stejně jako kontrola svislosti komínového tělesa. Průběžně vkládejte armovací výztuž.

b)-Vložením další komínové izolace do osazené komínové tvárnice.

c)-Nanesením tmelu HF na pero další šamotové komínové vložky KV, její usazení (pootočení, vycentrování) a začištění spoje uvnitř vložky vlhkou houbičkou.

19)-Rychlé a estetické omítnutí sopouchu umožňuje dodávaná omítací sada. Do hrdla sopouchu vsuňte polystyrénovou uzávěru z omítací sady a přes ni převlečte výztužnou mřížku z tahokovu s otvorem. Tu upevněte pomocí podložek navlečených na vruty, které drží upevňovací úhelníčky. Skrz mřížku protlačte zdící maltu, aby zcela vyplnila prostor mezi mřížkou a izolací sopouchu. Během práce dbejte, aby malta nespojila tvárnici s hrdlem sopouchu KVB. Do nanesené malty zapravte přířez výztužné perlinky, která je součástí balení omítací sady. Maltu nad perlinkou pouze hrubě zatřete. Polystyrénovou uzávěru odstraňte až po provedení konečné povrchové úpravy omítnutím – viz bod 28).

18)-Do vyříznutého otvoru v tvárnici > č.5 > připevněte vruty zbývající dva kusy upevňovacích úhelníčků a vsaďte seříznutý horní díl izolace sopouchu. TIP: V případě, že budete instalovat dva sopouchy do stejného komínového průduchu, je nutné u horního sopouchu zvětšit otvor v izolaci sopouchu tak, aby byla umožněna cca 10 mm dilatace mezi horním okrajem sopouchu a izolací. Tato mezera musí zůstat volná a při připojení kouřovodu ji zakryjte růžicí nasazenou na kouřovod.

17)-Namaltujte tvárnici > č.4 > a usaďte na ni tvárnici > č.5 >. Do tvárnice > č.5 > vložte druhou část upravené komínové izolace.

16)-Vyřízněte do tvárnice > č.5 > horní část otvoru pro vyústění hrdla sopouchu KVB. Vyřízněte v komínové izolaci druhou část otvoru pro usazení hrdla sopouchu KVB.

15)-Naneste tmel na šamot HF na pero sopouchu KVB a ten pak usaďte na čistič KVA nebo vložku KV. Přebytečný tmel uvnitř vložek pak otřete vlhkou houbičkou.

14)-Vyřízněte v komínové izolaci část otvoru pro usazení hrdla sopouchu KVB. Vsaďte izolaci s výřezem do tvárnice > č.4 >. Do hmoždinek na bocích vyříznutého otvoru v tvárnici připevněte vruty dva kusy upevňovacích úhelníčků a vsaďte spodní díl izolace sopouchu. Izolaci sopouchu předtím seřízněte nožem na potřebnou výšku, izolace je z výrobních důvodů dodávána větší.

13)-Namaltujte tvárnici > č.3 > a usaďte na ni tvárnici > č.4 >.

12)-Do tvárnice > č.4 > vyřízněte spodní část otvoru pro hrdlo sopouchu KVB, horní část bude vyříznuta v tvárnici > č.5 > – viz bod 16). Pro průměr průduchu 140 a 160 mm je pro kolmý sopouch KVB celkový rozměr otvoru 240 mm šířka x 270 mm výška. Pro průměr průduchu 180 a 200 mm je pro kolmý sopouch KVB rozměr otvoru 280 x 310 mm, pro šikmý sopouch KVBš je rozměr otvoru 280 x 440 mm. TIP: V případě šikmého sopouchu může otvor zasahovat až do tří tvárnic nad sebou! V tomto případě dle bodu 8) doporučujeme vložit alespoň do otvorů pro výztuž v rozích tvárnice přilehlých k výřezu armovací výztuž o délce 1 m.

11)-Podle požadavku na výšku sopouchu buď pokračujte dle bodu 20) v montáži komínových tvárnic, vložek a izolací, nebo rovnou osaďte komínovou vložku sopouchu KVB, tak jak je zobrazeno na obrázku. TIP: V komínovém systému KOMSYKO® UNI je možné dosáhnout nejnižší výšky středu hrdla sopouchu 137 cm - měřeno od založení komína na hrubé podlaze a bez úpravy výšky podstavce kondenzátní jímky. Další možné výšky středu hrdla sopouchu jsou dány krokem skladebné výšky systému, tj. výškou šamotové komínové vložky 33 cm = 170 cm, 203 cm, 236 cm atd. Jemnějšího odstupňování výšky hrdla sopouchu je možno dosáhnout případným seříznutím podstavce kondenzátní jímky dle bodu 2), lépe než náročným zařezáváním vložek, kdy je nutné nové vybroušení tvaru pera šamotové vložky.

10)-Následně připevněte komínová dvířka KOMSYKO®. Do technických prostor doporučujeme dvířka pozinkovaná, do obytných prostor pak dvířka bílá. Vysaďte křídlo dvířek a rámeček dvířek podmaltujte zdící maltou. Rámeček vsaďte do otvoru v tvárnicích a zajistěte vruty. Dbejte, aby malta nespojila tvárnici s šamotovým rámečkem čističe KVA. POZOR: Dle požadavku normy ČSN 73 4201:2010 musí být na komínu umístěn vyplněný revizní štítek. Štítek, dodaný při zakoupení kompletního komínového systému KOMSYKO® (tvárnice, zdící malta, izolace, vložky, tmel, dvířka, jímka, krycí deska a dilatační manžeta), před zahájením provozu komína vyplňte a nalepte na vnitřní stranu křídla komínových dvířek. Křídlo komínových dvířek nasaďte zpět do rámečku a zajistěte jej klíčkem.

9)--V další komínové izolaci vyřízněte druhou část výřezu pro průchod rámečku čističe KVA a poté ji vsaďte do tvárnice > č.3 >.

8)--Doporučujeme vložit do otvorů pro výztuž v rozích tvárnic dodávanou armovací výztuž a zalít ji zdící maltou. Výztuž je nutné použít v případě velké světlé výšky mezi patry, velké volné výšky nad střechou a je vhodné ji vložit i do tvárnic oslabených proříznutím otvorů. Výztuž vsuňte do vyzděného prvního metru výšky komína a následně napojte další.

7)--Do spodní hrany tvárnice > č.3 > vyřízněte druhou část otvoru rámeček čističe KVA šířky 205 mm. Celková výška otvoru pro rámeček čističe KVA v tvárnicích > č.2 > a > č.3 > je 330 mm. Při osazení dbejte, aby po stranách a dole byla mezi okrajem rámečku čističe KVA a tvárnicí vůle cca 10 mm, nahoře pak 20 mm. Namaltujte tvárnici > č.2 > a usaďte na ni tvárnici > č.3 >. TIP: Při použití komínové vložky KVA jako čistícího otvoru v půdním prostoru - bod 22), se horní vůle kvůli teplotní dilataci zvětšuje na 30 mm, výška otvoru je tedy 340 mm!

6)--Naneste rozmíchaný tmel na šamot KOMSYKO® HF pomocí špachtle na pero čističe KVA. Ten pak usaďte na kondenzátní jímku. Přebytečný tmel uvnitř vložky otřete vlhkou houbičkou. Dbejte na správné osazení pero - drážka (vždy směr tekoucí vody shora dolů, bez ohledu na použité palivo!). Do čističe KVA na dno kondenzátní jímky vložte např. kus fólie, pro ochranu dna komína před znečištěním napadaným materiálem z výstavby. Do čističe KVA vložte šamotový uzávěr a zajistěte jej kovovým perkem.

5)--Vyřízněte v komínové izolaci část otvoru pro usazení rámečku čističe KVA. Pro komíny o průměrech 180 a 200 mm je dodávána izolace ze dvou plochých lamelových dílů, které je nutno stočit do tubusu, desky se stáčí profrézovanými drážkami dovnitř. Dbejte, aby svislé napojení lamelové izolace bylo vždy mimo vybrání kanálků zadního odvětrání a opíralo se o tvárnici. U komínů o průměrech 140 a 160 mm je izolace dodávána již v podobě tubusového pouzdra. Vsaďte izolaci s výřezem do tvárnice > č.2 >.

4)--Do horní hrany této tvárnice > č.2 > vyřízněte spodní část otvoru pro rámeček komínové vložky čističe KVA. Šířka otvoru je 205 mm. Namaltujte horní plochu tvárnice > č.1 > a usaďte na ni tvárnici > č.2 >. Maltování je třeba provádět v celé ploše tvárnice, v případě dvouprůduchových tvárnic i v ploše střední příčky. Vždy je třeba dbát, aby se malta nedostala do kanálků zadního odvětrání, na tepelnou izolaci ani na styčnou plochu komínových vložek. Konzistenci malty přizpůsobte požadované tloušťce ložné spáry cca 5 mm.

3)--Pokud bude použita mřížka na přívod vzduchu do systému zadního odvětrání, tak ve spodní hraně druhé komínové tvárnice > č.2 > vyřízněte otvor pro její osazení, vysoký 65 mm a široký 155 mm. Mřížka se nepoužívá, pokud je pro připojený tepelný spotřebič vyřešen externí přívod spalovacího vzduchu, např. v nízkoenergetických domech. V tomto případě se přívod vzduchu pro systém zadního odvětrání připojuje na externí přívod spalovacího vzduchu. Na dokončený komín mřížku přichyťte vruty. TIP: Otvory do tvárnic řežte následujícím způsobem: Narýsujte obrys otvoru tužkou. Úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem obrys nařízněte, v koutech řezů jej pak vrtákem do zdiva o průměru 6 mm odvrtejte. Následně obrys diamantovým kotoučem postupně prořízněte v celé tloušťce stěny a proveďte ještě dva uhlopříčné řezy napříč otvorem směrem do koutů vyřezávaného otvoru. Materiál z otvoru vyklepněte kladívkem a otvor začistěte vrtákem a diamantovým kotoučem.

2)--Do první tvárnice usaďte do malty kondenzátní jímku s podstavcem a pečlivě jí vystřeďte a vyrovnejte do roviny - zkontrolujte vodováhou. Je možno použít buď kondenzátní jímku bez odvodu kondenzátu, nebo jímku s odvodem kondenzátu – tato má význam pouze pro kapalná a plynná paliva. V případě jímky s odvodem během osazování jímky napojte odvod kondenzátu pomocí HT sady odvodu kondenzátu do kanalizace. Pak doporučujeme mít kanalizaci vyvedenou k patě komína, jinak je nutné zabezpečit svod kondenzátu do jímací nádoby. TIP: Případným seříznutím podstavce jímky lze upravit výšku komínového sopouchu dle potřeby, bez seřezávání vložek – viz bod 11). V případě dvouprůduchového komína je třeba dbát, aby obě jímky byly zaříznuty stejně, aby následně i oboje komínová dvířka byla ve stejné výšce.

Šipka VZHŮRU

1)--První komínová tvárnice > č.1 > se osadí do maltového lože na hrubou podlahu s aplikovanou hydroizolační vrstvou. POZOR: Při montáži je nutné osazovat tvárnice vrchní stranou nahoru, při nechtěném otočení dojde, z důvodu mírné konicity otvoru v tvárnici (z výrobních důvodů), k výraznému znesnadnění vkládání komínových izolací do tvárnice. Vyrovnání osazené tvárnice do roviny zkontrolujte pomocí vodováhy v obou směrech, tvárnici případně vyklínkujte. Zděte na systémovou maltu na zdění komínových tvárnic KOMSYKO®, maltu rovněž použijte k zalití armovací výztuže. Především v případě založení na stropní konstrukci je třeba počítat s váhou celého komínu - typicky 1-2 tuny (váha dodané komínové sestavy je uvedena na dodacím listě) – podklad proto musí být dostatečně únosný.

 

Celodenní technická podpora je zajištěna na telefonním čísle 603 444 761.

Nevíte-li si rady – bez obav zavolejte! Přejeme Vám úspěšné dokončení stavby.

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka STÁHNOUT PDFŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.